PROGRAM EDUKACYJNY „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” w roku szkolnym 2022/2023

Jako liderzy w naszej szkole Program realizują uczennice i uczniowie z klasy I C.

Koordynatorką Projektu jest pani Agnieszka Lauda.

CEL GŁÓWNY

Systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego
gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki
wodnej,
• wyrobienie u uczniów szkół podstawowych poprawnych nawyków wykorzystywania wody
i wyposażenie ich w podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, w tym edukacji
wodnej,
• promowanie dobrych praktyk w obszarze gospodarki wodnej,
• uświadomienie uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na rozwój oraz zdrowie
fizyczne i psychiczne człowieka,
• wyrobienie aktywnych postaw dotyczących ochrony wody i rozwijanie nawyku dbania o stan
środowiska w domu, w szkole i w miejscu zamieszkania,
• promowanie ekologicznego stylu życia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
• pozyskiwanie partnerów oraz wsparcia podczas organizowanych działań,
• nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami propagującymi sporty wodne
oraz naukę pływania,
• zachęcanie młodych ludzi do bezpiecznego uprawniania turystyki wodnej, bezpiecznego
spędzania czasu nad wodą, przeżywania przygód i odkrywania ciekawych miejsc,
• wzmocnienie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości wagi edukacji dotyczącej
ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania skutkom suszy i ochrony wód w ogólnym
kontekście ochrony środowiska,
• wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów poprzez dostarczenie „materiałów
edukacyjnych” – ciekawych, wysokiej jakości pomocy dydaktycznych, w tym materiałów
do nauczania zdalnego on-line i narzędzi do prowadzenia zajęć.

Skip to content