Facebook

Konkurs papieski

PARAFIA KATEDRALNA ŚW. WOJCIECHA ORAZ


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W EŁKU


OGŁASZAJĄ


XXIII DIECEZJALNY KONKURS


„JAN PAWEŁ II- ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW”


1. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje: – J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Diecezji Ełckiej


– Małgorzata Kopiczko- Senator RP – Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełk. – Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie filia w Olecku


2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII Diecezji Ełckiej


3. CELEM KONKURSU JEST:


– upamiętnienie Największego z rodu Polaków oraz patrona naszego miasta Św. Jana Pawła II – włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku Kard. Stefana Wyszyńskiego i jego beatyfikacji – przybliżenie historii i przesłania objawień fatimskich oraz włączenie się w obchody 30 rocznicy koronacji Matki Bożej Fatimskiej w diecezjalnym sanktuarium w Katedrze Ełckiej – inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. – kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński. – ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.


– wyrażenie własnych przeżyć i refleksji w różnorodnych formach ekspresji – poszukiwanie i promocja młodych talentów muzycznych, plastycznych, recytatorskich, literackich oraz informatycznych


4. Uczestnicy wystąpią w 5 kategoriach: – plastycznej – muzycznej – recytatorskiej – literackiej – informatycznej (prezentacja multimedialna).


KATEGORIA PLASTYCZNA


1. Warunkiem udziału w konkursie plastycznym jest przygotowanie pracy plastycznej dowolną techniką (nie może być przestrzenna) i dostarczenie jej osobiście lub nadesłanie pocztą na adres szkoły w terminie do 29 maja 2021r. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.


2. Każda szkoła pod kierunkiem katechetów wykonuje prace plastyczne (nie może być prac zbiorowych), które zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:


a) klasy I-III


b) klasy IV-V


c) klasy VI-VIII


3. Na odwrocie prac należy przygotować metryczkę (imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy).


4. Uczestnik może przygotować jedną pracę o tematyce papieskiej lub maryjnej.


a) kl. I -V- format A-4


b) kl. VI-VIII – format A-3


5. Prace plastyczne oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Komisja w drodze dyskusji wyłoni laureatów i przyzna wyróżnienia.


6. Kryterium oceny prac plastycznych:


a) interpretacja tematu


b) pomysłowość i samodzielność


c) ogólne wrażenie estetyczne prac


7. Szkoły zostaną powiadomione o werdykcie jury dnia 2 czerwca 2021 roku.


KATEGORIA MUZYCZNA


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie piosenki poświęconej Osobie Świętego Jana Pawła II, Kard. Stefana Wyszyńskiego lub Maryi i nadesłanie zgłoszenia e-pocztą na adres: hantysz@poczta.fm w terminie do 29 maja 2021r. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.


2. Każda szkoła przygotowuje 2-3 uczniów, którzy zostaną ocenieni w następujących kategoriach wiekowych:


a) klasy I- III b) klasy IV- V c) klasy VI-VIII


3. Na zgłoszeniu należy przygotować metryczkę (imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy).


4. Uczestnik może przygotować jeden utwór w języku polskim, wykonany na żywo a capella, przy akompaniamencie lub przy płycie CD (półplaybeck). Prezentacja nie powinna przekraczać 4 min.


5. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Komisja w drodze dyskusji wyłoni laureatów i przyzna wyróżnienia.


6. Kryterium oceny prezentacji:


a) dobór repertuaru


b) umiejętności wokalne


c) muzykalność


d) forma prezentacji scenicznej


7. Organizator zastrzega sobie zmianę prezentacji utworu przez uczestnika. W przypadku ograniczeń pandemicznych dopuszcza się nagranie filmiku i przesłanie go na e-mail: hantysz@poczta.fm . O ewentualnych zmianach poinformujemy po otrzymaniu zgłoszenia.


KATEGORIA RECYTATORSKA


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie utworu poetyckiego Świętego Jana Pawła II lub o Janie Pawle II, o Kard. Stefanie Wyszyńskim oraz o Maryi i nadesłanie zgłoszenia e- pocztą na adres: hantysz@poczta.fm w terminie do 29 maja 2021r. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.


2. Każda szkoła przygotowuje 2-3 uczniów, którzy zostaną ocenieni w następujących kategoriach wiekowych:


a) klasy I- III b) klasy IV-V c) klasy VI-VIII


3. Na zgłoszeniu należy przygotować metryczkę (imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna).


4. Uczestnik może przygotować jeden utwór Jana Pawła II lub o osobie i nauczaniu Jana Pawła II, o Kard. Stefanie Wyszyńskim lub o Maryi . Prezentacja nie powinna przekraczać 4 min.


5. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Komisja w drodze dyskusji wyłoni laureatów i przyzna wyróżnienia.


6. Kryterium oceny prezentacji:


a) dobór repertuaru


b) umiejętności recytatorskie


c) znajomość i interpretacja tekstu


d) oryginalność prezentacji


7. Organizator zastrzega sobie zmianę prezentacji utworu przez uczestnika. W przypadku ograniczeń pandemicznych dopuszcza się nagranie filmiku i przesłanie go na e-mail: hantysz@poczta.fm . O ewentualnych zmianach poinformujemy po otrzymaniu zgłoszenia.


KATEGORIA LITERACKA


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie pracy literackiej związanej tematycznie z osobą Świętego Jana Pawła II (wiersz, list), Kard. Stefana Wyszyńskiego lub Maryją 2. i przesłanie jej pocztą elektroniczną (e-mail: hantysz@poczta.fm) w terminie do 29 maja 2021r. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.


3. Każda szkoła pod kierunkiem katechetów przygotowuje prace literackie, które zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:


a) klasy III-V


b) klasy VII-VIII


4. Praca powinna być napisana czcionką 12, Times New Roman, odstęp między wersami 1,5, dopuszcza się ozdobienie pracy. Na odwrocie pracy należy umieścić zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna 1ucznia).


5. Prace literackie oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Komisja w drodze dyskusji wyłoni laureatów i przyzna wyróżnienia.


6. Kryterium oceny prac literackich:


a) wartość merytoryczna


b) pomysłowość i oryginalność wypowiedzi


c) poprawność stylistyczna i językowa


d) walory twórcze


7. Szkoły zostaną powiadomione o werdykcie jury dnia 2 czerwca 2021 roku.


KATEGORIA – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA


1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej postać Świętego Jana Pawła II, Kard. Stefana Wyszyńskiego lub objawień w Fatimie


2. Prezentacja powinna być wykonana za pomocą programu Microsoft Power Point. 3. Prezentacja konkursowa musi zawierać od 10 do 20 slajdów. Na pierwszym slajdzie należy zamieścić nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (źródła, z których korzystano przy tworzeniu prezentacji, w tym również strony internetowe). 4. Prezentacje nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.


5. Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych: a) III-V b) VI-VIII Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych. 6. Pracę należy przesłać na e-mail: hantysz@poczta.fm najpóźniej w dniu 29 maja 2021r. 7. Kryteria oceniania: a) wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem). b) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. c) estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania.


8. .Szkoły zostaną powiadomione o werdykcie jury dnia 2 czerwca 2020 roku.


Postanowienie końcowe:


Finał konkursu odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 10.00. w Parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku. W przypadku ograniczeń pandemicznych dopuszcza się indywidualny odbiór nagród. O ewentualnych zmianach poinformujemy po informacji o aktualnych obostrzeniach związanych z pandemią.

Skip to content