Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sejnach

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm. ). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony sp.sejny.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-27

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-05-05

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 2021-05-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły Krzysztofem Turem:

  • adres poczty elektronicznej: szkola@spsejny.onmicrosoft.com
  • tel. 87 5162264.

Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości prezentacji multimedialnej itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w innej formie, powinna określić formę informacji.

Szkoła Podstawowa w Sejnach ma obowiązek realizacji żądania niezwłocznie
i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła może zaproponować inny alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, osoba zainteresowana może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.    Szkoła Podstawowa w Sejnach: budynek 1 przy ul. Wojska Polskiego 64, budynek 2 przy ul. Adama Mickiewicza 36.

2.    Do budynku 1prowadzą dwa wejścia: jedno od ul. Wojska Polskiego, drugie  – od strony osiedla przy ul. Konarskiego. Z obu stron znajdują się podjazdy dla wózków. Do budynku 2 prowadzą dwa wejścia – jedno od ulicy Szkolnej, drugie od strony parkingu samochodowego przy ul. Mickiewicza, do którego prowadzą schody.

3.    Na parterze budynku 1, w łączniku, znajduje się Sekretariat.

4.    W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach mogą załatwić wszystkie sprawy urzędowe w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku.

5.    Na parterze budynku 1 znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

6.    Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

7.    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Z lewej strony szkolnej witryny www znajduje się rozwijane Menu dostępności.

Skip to content