Facebook

EC Sejny Grupa CEDR Energo sp. z oo serdecznie zaprasza uczniów klas I-VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach do udziału w
Plastycznym Konkursie Ekologicznym
Oddychaj czystym powietrzem – ogrzewaj ekologicznie
Plakat na konkurs należy dostarczyć do 24 kwietnia 2023 r. do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach

Regulamin Konkursu
Oddychaj czystym powietrzem – ogrzewaj ekologicznie

na plakat  o tematyce związanej z ekologicznym ogrzewaniem

 

Art. I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu, jest EC Sejny Grupa CEDR Energo sp. z oo,  zwana  dalej Organizatorem.
 2. Celem Konkursu jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do idei dbałości o środowisko naturalne poprzez zmniejszanie emisji niekorzystnych związków chemicznych do atmosfery w ekologicznych systemach ciepłowniczych.
 3. Konkurs odbywa  się  na  zasadach  określonych  niniejszym  regulaminem  i  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach i na stronie sp.sejny.pl
 5. Wykonanie plakatu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin dotyczy edycji Konkursu w 2023 r.

 

Art. II. Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie  mogą  uczestniczyć  samodzielni  autorzy, zwani  dalej Uczestnikami, wyłącznie spośród uczniów klas I-VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza:

1) akceptację  przez  Uczestnika  wszystkich  warunków  określonych  w  niniejszym regulaminie,

2) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia, że autor plakatu nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że konkursowy plakat i prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 

Art. III. Wymagania techniczne i formalne

 1. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę plakatów.
 2. Plakat zgłoszony  do  Konkursu  może  zawierać  tytuł konkursu, a także nazwę miasta Sejny.
 3. Nie może być umieszczane na plakatach zgłoszonych do Konkursu logo żadnej firmy lub instytucji.
 4. Plakaty zgłaszane do Konkursu powinny być dwuwymiarowe, wykonane dowolną techniką plastyczną ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych, wyłącznie w formacie A3, 420mm x 297mm.
 5. Plakat na obu stronach nie  może  być oznaczony ani podpisany w żaden sposób. Dane Uczestnika należy podać w Oświadczeniu rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
 6. Jeżeli plakat ma formę elektroniczną, Uczestnik może dostarczyć zapis projektu plakatu. Format zapisu: *.pdf lub *.jpg lub *.tif. Rozdzielczość 720 dpi. Skala 1:1 w przypadku projektów wykonanych całkowicie przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
 7. Do Konkursu nie będą dopuszczone plakaty, których treść:

1) narusza godność ludzką,

2) jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,

3) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,

4) propaguje używki lub przemoc,

5) rani przekonania religijne, 

6) może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora,

7) jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą

zasady współżycia społecznego,

8) jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi,

9) przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy innej niż Organizator,

10)  zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,

11)  zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.

12)  Organizator nie zwraca kosztów przygotowania plakatów.

 

Art. IV Termin i miejsce składania plakatów

 1. Kompletne zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach do godziny 15.00.
 2. Termin, o  którym  mowa  w ust.  1,  jest  ostateczny.  Plakaty,  które  wpłyną  do  Sekretariatu Zespołu po tym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 3. Koszty ewentualnej przesyłki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika.

 

Art. V. Jury i nagrody

 1. Nagrody przyzna Jury w składzie:

– Laura Sikorska – wicedyrektorka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach,

– Barbara Kukolska – wicedyrektorka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach ,

– Teresa Boguszewska – wychowawczyni świetlicy szkolnej,

– Zofia Stankiewicz – wychowawczyni świetlicy szkolnej ,

– Elżbieta Wróblewska – bibliotekarka szkolna, 

– Anna Modzelewska – bibliotekarka szkolna.

 1. Jury Konkursu dokonuje oceny plakatów oraz decyduje o przyznaniu nagród.
 2. Jury dokonuje wyboru większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków jury.
 3. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród.
 4. Jurorzy nie oceniają plakatów, które zostały wykonane pod ich kierunkiem.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej nagrody na osoby trzecie.
 6. W przypadku  otrzymania  przez  Organizatora lub  któregokolwiek z członków  Jury  Konkursu  informacji  po  lub  przed  przyznaniem  nagrody  wskazanej w regulaminie, iż plakat konkursowy stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo  lub  postanowienia  niniejszego  regulaminu,  Organizatorowi  w  wyniku  decyzji  Jury Konkursu przysługuje prawo do:

1) wstrzymania  się  z  przyznaniem  lub  wręczeniem  nagrody  do  czasu  wyjaśnienia wątpliwości,

2) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie,

3) żądania zwrotu nagrody już przyznanej.

 1. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

Art. VI. Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż dnia 8 maja 2023 r.
 2. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej sp.sejny.pl.
 3. Autorzy nagrodzonych plakatów otrzymają indywidualne powiadomienia o terminie i miejscu

uroczystego  wręczenia  nagród.  Informacja  ta  zostanie  również  opublikowana  na  stronie

internetowej sp.sejny.pl.

 1. Organizator przewiduje przyznanie trzech głównych nagród rzeczowych:

1) za miejsce pierwsze – laptop,

2) za drugie miejsce – tablet,

3) za trzecie miejsce – smartfon.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych.

 

Art. VII. PRAWA AUTORSKIE 

 1. Każdy autor,  składając  plakat  konkursowy,  oświadcza,  że  przysługują  mu  osobiste 

i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy.

 1. Autor, który  zgłosił  plakat  bez  zgody  właściciela  autorskich  praw  majątkowych 

jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.

 1. Organizator nie może, bez zgody autorów, dokonywać zmian na plakacie, chyba że zmiany

te są spowodowane oczywistą koniecznością, a autorzy nie mieliby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 1. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 z późniejszymi zmianami).
 2. Organizator zobowiązuje  się  do  poszanowania  autorskich  praw  osobistych  autorów,

w szczególności do oznaczenia plakatów ich nazwiskami lub pseudonimami.

 1. Z chwilą  rozstrzygnięcia  Konkursu  autorzy  nagrodzonych  plakatów  udzielają  Organizatorowi bez  ograniczeń  terytorialnych,  bezpłatnej  licencji  obejmującej  prawo  do wykorzystania plakatu/ plakatów poprzez:

1) używanie  i  wykorzystanie  w  działalności  statutowej  oraz  wszelkiej  innej  działalności

promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej własności intelektualnej,

2) utrwalanie  i  zwielokrotnianie  plakatu  –  wytwarzanie  określoną  techniką  egzemplarzy

plakatu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3)  zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,

4) publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,

5) rozpowszechnianie  plakatu  poprzez  wprowadzanie  do  obrotu,  użyczenie,  najem, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie plakatu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wydawanie  i  rozpowszechnianie  we  wszelkich  materiałach  promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem plakatów,

7)  umieszczanie w Internecie.

8) umieszczenie na własnym budynku.

 1. Organizator może zwrócić się do autorów plakatów z prośbą o ich adaptowanie na potrzeby

Organizatora Konkursu.

 

Art. VIII. Postanowienia końcowe

 1. Każdy autor przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

1)  autor  plakatu  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Organizatora  i  osób  trzecich

w przypadku, gdyby udostępniony plakat naruszał prawa, w szczególności prawa autorskie

oraz dobra osobiste osób trzecich,

2)  w  przypadku  naruszenia  przez  autora  postanowień  niniejszego  regulaminu,  Organizator

może wykluczyć go z udziału w Konkursie,

3)  w  przypadku  zmiany  jakichkolwiek  danych  zawartych  w  Oświadczeniu niezwłocznie powiadomi o nich Organizatora.

 1. Każdy autor oświadcza i potwierdza, że:

1)  akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie,

2)  dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę na

podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska – wyłącznie na potrzeby Konkursu,

wypełniając Oświadczenie,

3)  plakat zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście,

4)  plakat zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności

jakichkolwiek praw własności przemysłowej oraz praw autorskich,

5)  plakat  zgłoszony  do  Konkursu  nie  zawiera  żadnych  treści  sprzecznych  z porządkiem

publicznym i dobrymi obyczajami.

 1. Autorzy plakatów  nienagrodzonych  mogą  je  odebrać  w  sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach do dnia 31 maja 2023 r. Plakaty  oraz dokumenty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. j. Dz.U. z 2021 r.,

poz. 1062 z późniejszymi zmianami, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa

polskiego.

 1. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Organizator nie  odpowiada  za  uszkodzenia  plakatów  zgłaszanych  do  Konkursu,  które

powstały podczas doręczenia przez pocztę, kuriera lub osobiście.

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany

w harmonogramie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.

 1. Organizator nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez  Uczestników  niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem że taka zmiana

nie  naruszy  praw  nabytych  uczestników  Konkursu.  O  wszelkich  zmianach  Organizator będzie informować na stronie internetowej sp.sejny.pl.                                                      

Art. IX. Unieważnienie Konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:

1) gdy nie wpłynie żaden plakat konkursowy,

2) gdy żaden plakat konkursowy nie spełni warunków niniejszego regulaminu,

3) niezadowalającego poziomu artystycznego plakatów zgłoszonych do Konkursu.

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
Skip to content