Facebook

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach, w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2020/2021 przygotował konkurs na filmik propagujący zdrowy styl życia – skierowany do uczniów klas VI-VII.

 

Regulamin   konkursu na najlepszy filmik pod tytułem:

 „ 3mam formę”

§1 Postanowienia ogólne

 Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sejnach, Współorganizator:  Urząd Miasta Sejny  

§ 2 Cele konkursu

 Celem konkursu jest:

– Aktywizacja młodzieży,

– Popularyzowanie wśród młodzieży  zdrowego stylu życia poprzez promowanie  aktywności fizycznej i zbilansowanej diety

– Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży będącej u progu ważnych decyzji życiowych,

– Propagowanie mody na wkraczanie w dorosłe  życie w bez używek

– Pokazanie możliwości wartościowego wykorzystania nowoczesnych technik audiowizualnych. 

§ 3 Adresaci  i zasady uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do młodych ludzi w wieku od 12-15 lat,

Zadaniem uczestników konkursu jest: 

– Nakręcenie autorskiego filmiku przedstawiającego ciekawe formy spędzania czasu wolnego  propagującego zdrowy styl życia  poprzez podjęcie aktywności fizycznej, wprowadzenie zdrowych  nawyków żywieniowych i propagujący modę na wkraczanie w dorosłe  życie w bez używek  i chcą się podzielić  z innymi swoimi  efektami/ spostrzeżeniami.  (dopuszcza się wykonanie filmiku indywidualnie, lub w 2 lub 3 osobowym zespole)

– Każdy uczestnik/uczestnicy   maja prawo zgłosić nie więcej niż jeden film. Film może być zapisany w dowolnym formacie . Jego czas nie może być krótszy niż 4 minuty i nie dłuższy niż 5 minut

– Nadanie tytułu  produkcji,

– Prace należy przekazać  koordynatorom programu.

§ 4 Terminy

 Koordynatorzy programu  przekazują do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, zwanej dalej „PSSE”,   prace  uczniów  w  terminie do 28 maja   2021 r. do godz.13:00 (płyta CD lub inny nośnik )  wraz z dołączonym kompletem dokumentacji tj ;

-kartą zgłoszeniową,

– podpisaną zgodą rodziców/opiekunów na udział dziecka w projekcie

28.05. 2021r posiedzenie Komisji Konkursowej

31.05.2021r.Poinformowanie szkół w wynikach konkursu( listowne/telefoniczne)

01.06. 2021r. Przekazanie nagród

§ 5. Kryteria oceny i składu Komisji Konkursowej

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)      zastosowania się do wytycznych niniejszego regulaminu,

b)      zgodności z tematyką  konkursu

c)       pomysłowości i oryginalności projektu,

d)      czytelności przekazu,

e)      poziom estetyczny filmu i jego wykonanie

W skład Komisji Konkursowej będę wchodzić przedstawiciele instytucji, które  współrealizują konkurs  przyznając podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w PSSE Sejny-  punkty każdemu filmowi.

Po podsumowaniu punków zostanie wyłoniony zwycięzca oraz I, II i III wyróżnienie.

§ 6. Nagrody konkursowe

Rodzaje nagród przyznawanych w  konkursie:

I nagroda główna –  o wartości 350  złotych

I wyróżnienie – o wartości 300 złotych,

II wyróżnienie –  o  wartości 250 zł  złotych,

III wyróżnienie-  o  wartości 100 zł  złotych

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji Konkursowej

§7 Uwagi końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania i rozpowszechniania nadesłanych filmów do celów związanych z projektem „Trzymaj formę”

Skip to content