Facebook

Regulamin konkursu plastycznego „Grzbiet mojej ulubionej książki” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach

      Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki oraz Tygodnia Bibliotek  biblioteka szkolna przy  Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach ogłasza  konkurs: „Grzbiet mojej ulubionej książki”. Skierowany on jest do uczniów kl. 1-8.

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów
 • zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkolnym biblioteki
 • obchody Międzynarodowego Dnia Książki oraz Tygodnia Bibliotek

Warunki uczestnictwa:

 • Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać jedną pracę plastyczną – przedstawiającą grzbiet ulubionej książki i dostarczyć ją do budynku szkoły przy ul. A. Mickiewicza 36,  w dniach od 04 maja 20121 r. do 25 maja 2021 r.
 • Jeden autor może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną (praca powinna być pracą własną dziecka)
 • Format prac plastycznych – ocenie będą podlegały tylko prace formatu rzeczywistego grzbietu książki) – poziome (prace „płaskie”)
 • Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, piórkiem, markerami, mazakami itp.) jest dowolna.
 • Do prac należy dołączyć Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Brak karty podpisanej przez rodzica jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie.
 • Prace zgłoszone do konkursu będą zatrzymane i nie będą zwracane
 • Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie prawa własności złożonej pracy plastycznej.
 • Pracę należy podpisać czytelnie na odwrocie pracy podając imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły oraz tytuł pracy.
 • Prace będą użyte w celach wypełnienia „półek” zamontowanych wokół drzwi biblioteki
 • Planowana jest również wystawa prac on-line, która będzie zamieszczona na stronie SP Sejny

Kryteria oceny prac:

 • samodzielność wykonania pracy
 • kreatywność
 • walory artystyczne
 • zgodność z tematem
 
 • Karta – zgłoszenie do pobrania: https://spsejny-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lsikorska_spsejny_onmicrosoft_com/EZo01QF7DxJCkVXnzkV-P88Bvgb_B2IPoR7JR0goR4FEzA?e=nQbwLp
Skip to content