Stołówka szkolna, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"STOŁÓWKA SZKOLNA - (aktualizacja - 31.08.2018)

Szkoła Podstawowa
im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach
ul. Wojska Polskiego 64 16-500 Sejny
tel. 87 516 22 64

Uwaga: Zapisy do dnia 7 września 2018 do godz. 12.00 (cena jednego obiadu - 3,50)

Opłata za miesiąc:
- wrzesień wynosi 52,50 zł
- listopad wynosi 66,50 zł
- grudzień wynosi 52,50 zł

ROK 2019
- styczeń wynosi 45,50 zł
- luty wynosi 66,50 zł
- marzec wynosi 73,50 zł
- kwiecień wynosi 63,00 zł
- mah wynosi 70,00 zł
- czerwiec wynosi 45,50 zł

Wpłaty za dożywianie przyjmowane będą do 10-go każdego miesiąca na konto:
BS Rutka Tartak 33 9367 0007 0010 0018 4856 0001
lub w szkole pokój 35 (intendent) w godz. 7.00 – 15.00.
Proszę o wpisanie w tytule wpłaty: szkoła, klasa, nazwisko i imię dziecka, za jaki miesiąc.

Brak wpłaty w terminie powoduje skreślenie z listy żywienia.

Nieobecność na obiadach z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (87 5162 264) z jednodniowym wyprzedzeniem. Tylko na tej podstawie będzie dokonane odliczenie.

W razie rezygnacji z obiadów należy natychmiast powiadomić intendenta (w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego).

W przeciwnym razie dziecko jest traktowane jako korzystające z wyżywienia – koszty ponoszą rodzice lub opiekunowie.

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)