Indywidualizacja rozwija 2013, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

logo

W naszej szkole realizuje się zajęcia
pozalekcyjne w ramach projektu
"Indywidualizacja rozwija",
dla uczniów klas I - III
Dnia 22 lutego 2013 roku Burmistrz Miasta Sejny podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. ,,Indywidualizacja rozwija” dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Sejnach, który rozpoczął się od dnia 02.01.2013 roku i będzie realizowany do dnia 28.06.2013 roku. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi 88387,30 zł, w tym ze środków unijnych 75129,20 zł, a z budżetu krajowego 13258,10 zł.
Dzięki projektowi szkoła zostanie doposażona w sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne na kwotę 55987,30 zł.


Realizacja od dnia 07.01.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.


Podsumowanie projektu - 22.06.2013 r.

podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie


 1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy odbywają się we wtorki i czwartki na 3 lekcji – sala gimnastyki korekcyjnej.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych odbywają się we wtorki i czwartki na 6 lekcji – sala nr 11.
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci zaburzeniami mowy odbywają się we wtorki na 4,5,6,7 lekcji – czytelnia.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla z zaburzeniami komunikacji społecznej odbywają się w środy na 6 i 7 lekcji – sala nr 11.
 5. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji odbywają się w piątki na 1 lekcji – sala nr 32.
 6. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji odbywają się w środy i czwartki na 7 lekcji – sala nr 6.
 7. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych odbywają się w poniedziałki na 7 lekcji - sala nr 5.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie odbywają się w poniedziałki na 7 lekcji – sala nr 9.
 9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionychz języka angielskiego odbywają się w piątki na 7, 8 lekcji – sala nr 32.
 10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie odbywają się w czwartki na 6 lekcji – sala nr 8.
 11. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie odbywają się we wtorki na 7 lekcji – sala nr 3.
 12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie z elementami teatralnymi odbywają się we wtorki na 6 lekcji – sala nr 32.
 13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie z elementami teatralnymi odbywają się we wtorki na 6 lekcji – sala nr 6.
 14. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego odbywają się w poniedziałki na 1 lekcji – sala nr 16.
 15. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie odbywają się w czwartki na 2 lekcji – sala nr 33.

Realizowane zajęcia

05 kwietnia 2013 r. - prowadzenie M. Kisielewska

zajecia

05 kwietnia 2013 r. - prowadzenie C. Masianis

zajecia

11 kwietnia 2013 r. - prowadzenie B. Buchowska

zajecia
zajecia

12 kwietnia 2013 r. - prowadzenie E. Stankiewicz

zajecia
zajecia

12 kwietnia 2013 r. - prowadzenie B. Frydrych

zajecia
zajecia

12 kwietnia 2013 r. - prowadzenie B. Twardowska

zajecia
zajecia

12 kwietnia 2013 r. - prowadzenie B. Żylińska

zajecia
zajecia

16 kwietnia 2013 r. - zajęcia logopedyczne, prowadzenie A. Kowalczyk

zajecia
zajecia

16 kwietnia 2013 r. - prowadzenie B. Wiśniewska

zajecia
zajecia

16 kwietnia 2013 r. - prowadzenie E. Moluszys

zajecia
zajecia

29 kwietnia 2013 r. - prowadzenie T. Twardowska

zajecia
zajecia

22 maj 2013 r. - prowadzenie S. Sojko

zajecia
zajecia

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji - prowadzenie W. Borodziuk

zajecia
zajecia
zajecia

Zajęcia świetlicowe

zajecia

zajecia


Projekt "Indywidualizacja rozwija" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)