Egzamin ósmoklasisty, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"Egzamin ósmoklasisty 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1.języka polskiego
2.matematyki
3.języka obcego nowożytnego.

INFORMACJE - istotne dla rodziców (opiekunów prawnych) zdających oraz dla uczniów - O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Harmonogram przeprowadzenia egzaminów znajduje się w zakładce Ważne daty.

Komunikaty (zgodne z informacjami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdującymi się pod adresem https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/)
1. Komunikat o możliwych dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (data zamieszczenia 26.09.2018)
2. Komunikat o przyborach pomocniczych na egzamin
3. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2018 r. dotycząca zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska (info dotyczące budynku przy ul. Wojska Polskiego 64), Laura Sikorska (info dotyczące budynku przy ulicy Mickiewicza 32) od wrzesień 2008 (od wrzesień 2017),
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)